imagebaner1 imagebaner4 imagebaner1 imagebaner1 imagebaner1 imagebaner1 imagebaner1 imagebaner1 imagebaner1 imagebaner1 imagebaner1 imagebaner1 imagebaner1
 
اجرای نماهای سنگ رومی

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت آریا نمای آترا با تجربه ای مناسب در زمینه نماهای رومی و استادکارانی حرفه ای آماده اجرای انواع نماهای رومی و سنگی می باشد

نکاتی که در خصوص سنگ کاری نما باید رعایت شود از قرار زیر است

استاتیک باید مد نظر قرار گیرد. در کفهای پر آمد و شد و پله ها پایداری سنگ در برابر سایش و ضربه
باید با مورد مصرف آن متناسب باشد.
در مورد سنگهای نما ضریب انبساط حرارتی کانیهای مختلف سنگ و همچنین ملات پشت آن باید
در یک حدود باشد تا از خرد شدن سنگ و جدا شدن آن از ملات جلوگیری به عمل آید. میزان
رنگپریدگی سنگهای تزئینی نمای خارجی ساختمان در اثر آفتاب و هوازدگی نیز از اهمیت ویژهای
برخوردار است که باید مورد توجه قرار گیرد.
سنگ در آب، در مورد سنگهای باربر و نما 1 جذب آب سنگهای رگی حداکثر (5%) و ضریب نرم شدن
دست کم (70%) است. جذب آب مجاز در استاندارد ایرانی برای سنگهای آهکی متراکم (15%)، سنگهای
آهکی متخلخل (25%) و در مورد توفها (30%) ذکر شده است.
سطوح نمای سنگ باید یکنواخت و به بهترین وجه کلنگی، تیشهای، چکشی یا صیقلی شود به
نحوی که رگهها و نقش طبیعی آن به خوبی مشخص باشد.
حداقل ریشه در سنگهای لاشه سرتاسری (یا عمقی) در صورتی که ضخامت دیوار اجازه دهد 500
میلیمتر، در سنگهای کله 400 میلیمتر و در سنگهای راسته به اندازه ارتفاع سنگ خواهد بود. ارتفاع سنگ
ریشهدار در نما نباید از عرض و ریشه آن بیشتر باشد . حداقل عرض و ارتفاع سنگ بادبر در نما به ترتیب
باید 200 و 150 میلیمتر و حداکثر بار سنگ 40 میلیمتر باشد. در مورد سنگ بادبر سرتراش و بادکوبهای
باید حداقل ارتفاع هر سنگ 180 میلیمتر، حداقل تراش سطوح زیری و بالایی سنگ 150 میلیمتر و
سطوح جانبی آن 80 میلیمتر و حداکثر بار آن 15 میلیمتر باشد. در مورد سنگهای تمام تراش باید کلیه
سطوح سنگ با قلم تراشیده و تیشهداری شود به نحوی که مسطح و بدون اعوجاج و حداکثر بار آن 2
میلیمتر باشد.
1. ضریب نرم شدن سنگ در آب عبارتست از نسبت تاب فشاری نمونه خیس شده در آب به مدت حداقل 24 ساعت به تاب
فشاری همان سنگ در حالت خشک.12 مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی
سطوح و خطوط مرئی سنگ نباید لبپریدگی داشته باشد و شکل سنگها باید طوری باشد که از
شکل دیوار تبعیت کند. حداقل ضخامت سنگهای نمای ریشهدار، پله، جدول و مانند اینها 150 میلیمتر
است. حداقل ضخامت سنگهای پلاک مصرفی در کف پله و درپوش 40 میلیمتر، پلاک کفپوش 30
میلیمتر، پلاک نما 20 میلیمتر و برای سنگهای قرنیز دور اطاقها 10 میلیمتر میباشد.
سنگ باید متراکم و دارای ساخت و بافت یکنواخت بوده و از بلورهای ریز تشکیل شده باشد و درجه
خلوص آن حتیالمقدور زیاد باشد. حداقل تاب فشاری گرانیتها 1000، مرمرهای سفید و خاکستری 800 ،
مرمرهای رنگین 600 ، سنگهای آهکی متراکم 200، سنگهای آهکی متخلخل و توفها 50 کیلوگرم بر
سانتیمتر مربع استاندارد شده است.
مصرف سنگهای غیر استاندارد در صورتی مجاز است که در مشخصات و نقشهها ذکر شده و نمونه
آنها قبلاً به تصویب دستگاه نظارت برسد. مصرف مصالح سنگی کهنه در صورتی که مطابق مشخصات
بوده و کاملاً تمیز شده باشد بدون اشکال است، ولی بهتر است در پشت کار و به همراه مصالح تمیز ب ه
کار گرفته شود.فصل دوم ـ مصالح ساختمانی 13
 4-1-2 سنگهای مناسب برای مصارف گوناگون
برای مصارف گوناگون سنگهایی باید انتخاب شود که در جدول زیر آمده است:
ردیف محل مصرف نوع سنگ مناسب
سنگهای آهکی متراکم، ماسهسنگها، توفها، گرانیت، دیوریت، گابرو،
1 ابنیه فنی راه و کارهای آبی بازالت و دیگر سنگهای سخت بادوام
2 پیسازیها و شالودهها هر نوع سنگی که با ضوابط پروژه مطابقت داشته باشد
سنگهای آهکی متراکم، ماسهسنگها، مرمرهای رنگی گوناگون،
توفهای آتشفشانی*، گرانیت، زینیت، دیوریت، لابرادوریت، گابرو،
بازالت و دیگر سنگهای منطبق با ضوابط پروژه
3 نمای خارجی ساختمانها
سنگهای آهکی، دولومیت، ماسهسنگها، سنگهای گچی*، توفهای
آتشفشانی* و سنگهای گوناگونی که برای تهیه سنگ شکسته
مناسباند
4 دیوارها
سنگهای آهکی مرمرین شبه مرمر، مرمرها، سنگهای گچی*،
5 پوشش سطوح داخلی دیوارها توفها*، کنگلومراهای کربناتی و سنگهای مشابه
الف) ضد آتش- سنگ صابونی (تالکوم)*، توف*، اندزیت، بازالت و
دیاباز
ب) ضد اسید- گرانیت، دیوریت، کوارتزیت، ماسهسنگهای سیلیسی،
اندزیت، تراکیت، بازالت و دیاباز
ج) ضد قلیا- سنگهای آهکی متراکم، دولومیت، منیزیت،
ماسهسنگهای آهکی
6 سنگهای سفتکاری، نما و پوششهای ویژه
7 پلهها، کفها و دستاندازهای خارجی ماسهسنگها، گرانیت، دیوریت، زینیت، گابرو و بازالت
8 پلهها، کفها و دست اندازهای داخلی مرمر، گرانیت و لابرادوریت
* مصرف سنگ منحصراً در کارهای غیر باربر است.14 مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی
نصب مصالح 5-1-2 
ملاتها و دوغابها 1-5-1-2
در مورد دوغابها و ملاتها به فصل مربوطه مراجعه شود.
بستها و اتصالات 2-5-1-2
مصالح نصب سنگ و اتصالات و بند و بستهای فلزی یا باید از فلز زنگ نزن باشد و یا تمام
قسمتهای آن در داخل خمیر سیمان ملات و دوغاب قرار گیرد تا از زنگزدگی آنها جلوگیری به عمل آید .
اتصالات غیرفلزی از نظر استحکام و دوام باید قبلاً به تصویب دستگاه نظارت برسد.
 6-1-2 حمل و نقل و نگهداری
بارگیری، حمل و باراندازی مصالح سنگی باید با دقت صورت گیرد. انواع گوناگون سنگها باید جداگانه
دستهبندی و انبار شوند. آزمایش نمونههای گرفته شده از سنگ در محل معدن و تودههای سنگ موجود
در کارگاه باید منطبق با ویژگیهای خواسته شده در مشخصات باشد.
مصالح سنگی باید در مکانهای تمیز و حتیالمقدور سرپوشیده نگهداری شده و از آلودگی آنها با
خاک، مواد مضر و یخ و برف جلوگیری شود
.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .

 

 

پل ارتباطی:

کرج : درختی :   02634468812

تهران : ستارخان  :   02166941503                      

ایمیل: info@karajview.com   Arya_nama_atra@yahoo.com

مدیریت: مهدی وفایی 

mehdi_vafaei59@yahoo.com


1

مستقیم با مدیریت :09122587553
         
Google
    
تماس با ما | ارتباط آنلاین | خدمات | پروژه ها | گالری تصاویر | صفحه اصلی
Copyright 2014© www.karajview.com All Rights Reserved. / www.parssystem.com طراحی و میزبانی توسط مرکز فناوری اطلاعات و داده های پارس سیستم